EPISODE 14 om tal og vejledning.

En vejledning i bedre at forstå mit talsystem og hvordan man analyserer et menneske når man forstår tallenes energier, retninger, vægt og positioner på den rette måde og derved undgår fejl og faldgruber i analysen.

Førestil dig et et-etages hus med kælder. Det repræsenterer den fysiske verden. Udenfor huset befinder den omgivende metafysiske verden sig. I det fysiske hus er der 9 døre der fører ud til den omgivende metafysiske verden. De er forbindelsen mellem de to verdner. En for hver af de 9 talenergier. Hvis vi forstiller os at en person er født i 1970 = grundtallet 8. Så er det dør nr. 8 ved- kommende person kommer ind i huset ad, fra den metafysiske verden udenfor huset. Døren er forbindelsen mellem personens højere bevidsthed eller sjæl ind til den fysiske verden til personens lavere bevidsthed eller krop. Personen bliver født en bestemt måned og dag inde i huset. Får en fysisk krop. Derfor er fødselsåret det vigtigste element når man skal lave en personligheds analyse fordi fødselsåret kommer ude fra den metafysiske verden. Det er talenergien i fødselsåret der fortæller hvad der styrer personen. Det var lige for at præcisere fødselsåret betydning. Fødselsåret fortæller tydeligt hvem personen er hvis identitet trænger mere og mere igennem, jo ældre personen bliver.

I huset er der vinduer hvor lyset strømmer ind og hvorfra man kan se ud og fornemme at der er mere end husets fire vægge, men også liv udenfor. Det virker positivt på en. Inde i huset får sjælen i fødslen en krop at være i og senere et navn af sine forældre. Navnet består af et fornavn (tal) som er personens eget navn der kun gælder ham eller hende, og et efternavn (tal) efter slægten, som man er fælles om med familien, også længere tilbage i tiden. Måske meget langt endda. Måske er navnet supleret af et mellemnavn som kan være fra en afdød kær familiemedlem man vil ære. Kroppen er derfor bærer af energier der kommer langt tilbage i tiden fra den fysiske materie. Navnet bliver oversat til tal som fortæller om kroppens potentiale. Kroppen repræsenterer personens lavere bevidsthed modsat personens højere bevidsthed som kommer fra den metafysiske verden udenfor gennem fødselsårets dør som indgang. Den nyfødte har ikke valgt sit navn, sit miljø eller sit land. Heller ikke religion og ideologier og landets normer der hersker i det samfund den nyfødte skal vokse op i og hvor landets historie, traditioner og geografi også spiller ind. Her skal personen tilpasse sig. Det er den nyfødtes vækstområde og muligheder på godt og ondt. Vi er ikke frie når vi bliver født. Livet er en bunden opgave.

Den fysiske krops opgave er at skabe ståsted og forplante sig og føre slægten videre ud fra de energier den ifølge navnet har fået. Foruden at stræbe og kæmpe for sit territorium og jage fjender væk, ud fra selvopholdelsedriften for at overleve indtil døden melder sin ankomst. Kroppen forlader aldrig planeten Jorden.

” Af jord er du kommet. – Til jord skal du blive. – Af jorden skal du igen opstå ”, men nu i en anden skikkelse da slægten går videre, men nu med et nyt tilkommende fornavn.

Sjælen er afhængig af kroppen for at eksisterer i materien: Den er som det bløde i en banan beskyttet af kroppen som er den omgivende skal. Sjælen har ingen forplantningsevne. Skal ikke videføre slægten. Den er. Den skal forædle sig. Skal finjusteres. Den forlader kroppen når kroppen dør og den derved mister sin beskyttelse og tager tilbage hvor den kom fra, nu med den erfaring den har fået i sin bolig i kroppen. Den kommer ud samme sted hvor den kom ind, ud til den metafysiske verden til Ånden.

Sjælen skal i tvungen samarbejde med kroppen forædle sit væsen, men er underlagt kroppens behov. Da en inkarnation regnes for 84 år er det især når kroppen har udlevet sine ambitioner om giftermål, børn og karriere, at sjælen har den største mulighed for at trænge igennem og inspirere og vejlede kroppen. Året 42, det halve af 84, er derfor et vendepunktsår. Herfra får sjælens større indflydelse på personen. Så er tiden kommet til at lukke nogle vinduer op ud til den metafysiske verden og bringe lys og luft ind i huset.

Huset har også en kælder hvor en trappe fører ned. Her er ingen vinduer så man kan se den ydre verden. Her eksisterer kroppens fortid eller det ubevidste som er så gådefuldt og vanskeligt at forstå for personen. Det er rester af kroppens tidligere inkarnationer. Det er herfra kælderen man starter sit liv når man i puberteten bliver kønsmoden og skal finde ud af hvem man er og hvad man kan og skal. Det er et sted man skal forlade og komme op på etagen ovenover for at indtage de energier man er blevet givet fra fødslen og som har forbindelse med lyset udenfor.

Kælderen er negativ og repræsenterer fortiden. Etagen ovenover er positiv og repræsenterer nutiden. De har hver deres livsretning sammen med sjælens udfordring, skæbnetallet, som kan føre til megen skade hvis man bliver i kælderen og går i den forkerte retning i livet. I kælderen er der ikke meget udsyn.

—————————————————————-

Et eksempel på en metafysisk analyse af et menneske som bliver udsat for en ulykke.

Vores elskede skuespiller: Bodil Jørgensen, var under en film- optagelse på Mandø til et nyt afsnit til den populære film ”Far til fires vilde ferie”, så uheldig at komme voldsomt til skade da hun faldt af en traktor og den væltede ned over hende. Hun fik mange knoglebrud forskellige steder på kroppen og  mange ribben blev knækket og den ene lunge perforet så hun ikke kunne få vejret. Hun ville dø hvis ikke filmselskabet havde sørget for der var en læge til stede under optagelserne. Han vidste nøjagtig hvad der var at gøre og reddede hendes liv. Efter mange måneders hospitalsophold blev hun klar igen og kunne fortsætte sit kreative arbejde.

Skærmbillede 2017-12-19 kl. 10.42.09

Skærmbillede 2017-12-19 kl. 10.43.19

 

Skærmbillede 2017-12-19 kl. 10.44.48

Bodil talenergier for FY-tallet (lodret ned) her angivet med nuanceringer: 9 63    4 40   4 103 ,  hvor 4 40  befinder sig i den mørke kælder, falder sammen med lægens nuancerede positive navnetal:   4 40   9 63   4 103.   …..   Dvs. Han fører med sine positive kvaliteter Bodil op i lyset fra den mørke kælder. Her tilbage til livet.

Det er en metafysisk analyse. Man må tænke på at lægens 21 bogstaver i hans navn, skal falde sammen energimæssigt med Bodils 14 bogstaver i hendes navn regnet ud fra mellemrummene i navnet. Det viser hvor styret processen er. Hvis han nu havde heddet noget andet eller han ikke havde sit mellem navn: Christian, hvad så?

For Bodils vedkommende har hun en fortidsdag som kan ses ved da ulykken sker, da hendes tal falder sammen med ulykkedagens tal. Så vil tilbageføringen til hendes fødselsdag fra ulykkedagen havne på tallet før hendes skæbnetal. Det er fortiden fra hendes tidligere inkarnation, benævnt FRØ. Hun blev hjulpet frem til VÆKST ved mødet med John Christian Jeppesen.

Bodil Jørgensen er igen i gang med sit skuespillerarbejde selvom hun stadig må trækkes med eftervirkningerne af ulykken.

 —————————————————————————————Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan og som placerer os i et inkarnationsforløb.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

——————————————————————————————-

EPISODE 15, der følger senere,  forsøger jeg at lægge tal på konkflikten mellem ISLAM og VESTEN.

EPISODE 13 OM TAL NUMEROLOGI HISTORISK SET.

Numerologi – historisk set.

Mit talsystem som jeg gennem forskning i de sidste tredive år har bygget op, har sit udgangspunkt fra det gamle græske geni: PYTHAGORAS, som levede ca. 570 år f. Kr. Han var som ung i lære hos de æyptiske præster, som var dem der havde kundskaberne og magten i landet, men da perserne indvaderede Ægypten blev han som fange ført med til Bagdad hvor han kom i tjeneste hos kejseren, da han allerede den gang var en stor berømt mand. Her kom han i kontakt med persernes numerologi der til forskel fra ægypterne brugte konsonanter og vokaler i deres analyser hvor ægypterne havde tegn.

Persernes talsystem beroede på lyden fra det enkelte bogstav og havde ikke 9-tallet med, sandsynligvis fordi 9 var alle lyde. Det gav nogle andre værdier for bogstaverne og kan ikke sammenlignes med det græske system hvor man gik efter placeringen af bogstaverne i alfabetet. Sådan syntes en rationel og logisk person som grækeren Pythagoras at det skulle være. Han skabte derfor sit eget talsystem da han efter 22 år fik lov at rejse hjem til Grækenland.

Han startede sin egen ”Kend dig selv” skole i Kroton i syditalien. Her lavede han personligheds analyser af især politikere og embedsfolk for at de kunne lære sig selv bedre at kende og derved ikke gøre skade på andre. Grækenland var et demokrati hvor politiske diskusioner foregik offentlig. Et folkestyre som senere blev model for alle vesteuropæiske lande. Det var også her at skabelsen af den rationelle videnskab med opfattelse af verdens og universet sammehæng blev til. Pythagoras ”Alt er tal” er koblet til denne opfattelse og er et metafysisk udtryk for den fysiske videnskab. I talrækken fra 1 til 9 ligger koderne gemt som udtrykker den overordnede sammenhæng af alt levende udtrykt i energierne (tal) i dagene, månederne og årenes gentagende rytme. For grækerne var det ikke solen der stod op i øst og gik ned i vest, men planeten jorden der drejede om solen på et år. Planeten Jorden var ikke flad. Som man troede den gang.

Skærmbillede 2017-11-23 kl. 11.41.47

De rationelle grækere lavede fønikernes ca. 300 vokaler om til de få vokaler som vi bruger i dag i Vesteuropa. De bevirkede at det græske sprog blev meget hurtigere at læse og forstå og derved skabte de udbredelse af sproget til hele den kendte verden som den gang var Romerriget . Ved romernes ekspansion blev det latinske alfabet spredt til resten af Europa med kristendommen, heriblandt til Danmark. Det er det indoeuropæiske sprog som er det vi bruger i Vesten i dag med små afvigelser fra land til land. Vi skylder grækerne meget.

I 400-tallet gjorde Kejser Augustus den kristne kirke til en statsreligion i romerriget af politiske årsager. Så kirken havde nu fået den reelle religiøse magt efter at have været forfulgt i mange hundrede år. Det bevirkede at den kristne kirke blev religionen og de bevægelser som ikke havde den samme opfattelse som kirkens dogmer, og det var mange, blev forfulgt og mødt med represalier eventuelt med døden til følge, hvis de ikke føjede sig. Den viste sin magt. Nu var det kirken der var ovenpå efter at have været forfulgt i et par hundrede år.

Pythagoras numerologi som hvilede på sjælevandrings princippet med sjæl og krop delt som to forskellige organismer med forskellig hensigter og opgaver, blev kaldt for kættersk og derfor forbudt i 553. Den var for farlig for kirken da den kunne afsløre de virkelige metafysiske kræfter bag alle begivenheder der skete. Kirken satsede på kødets opstandelse hvor krop og sjæl hænger sammen. Det gjorde de for bedre at få kontrol over folks sind. Det er stadig forbudt at tro på sjælevandring hvis man vil kalde sig kristen. Man har kun ”et skud i bøssen” som en præst belærte mig om. Reinkarnationstanken er ikke kristendom.

Tidligere i 529 blev de græske akademier forbudt fordi naturvidenskaben var en farlig modstander for dem. De kirkelige myndigheder fejlinformerede helt bevidst den almindelige befolkning da de nu havde kontrol med al lærdom. Europa hensank derfor i den mørke middelalder da det nu var kirken der sad på al lærdom. Planeten Jorden blev igen flad. De græske akademier flyttede derefter til mellemøsten hvor muslimerne videreførte numerologien indtil de konservative kræfter i Islam fik overtaget i 1000-tallet og forbød tallæren. Det gør de stadig undtagen indenfor en enkelt gren: alawitterne som også tror på sjælevandring. Og det bliver de forfulgt for. Det hele gentager sig.

Skærmbillede 2017-11-23 kl. 11.45.43Den religiøse organisation, katharerne, kaldet ”de rene” der havde deres storhedstid i 11- og 1200-tallet og var ved at blive en farlig rival for katolikkerne, havde den samme indstilling om sjælevandring og bekæmpelse af det mørke vi hver især havde i os. Katolikkerne løste problemet med at give dem en chance for at forfægte deres opfattelse og gå over til katolismen. Hvis de nægtede blev de brændt på bålet. De sidste katharer blev brændt på bålet nedenfor deres hovedkvarter, borgen Montsegur. Det var i 1244.  De svor de ville komme tilbage om 700 år og omkring 1950 begyndte numerologien igen at vise sit ansigt.

Hvorfor sagde de at de ville komme igen om 700 år? Hvordan vidste de det? Det gjorde de fordi de vidste at da begyndte 2-energien at bryde igennem i sidste halvdel af 1900-tallet som forberedelse på det nye årtusinds som blev styret af 2-energien i 2000-tallet. Sidst 2-energien havde markeret sig var i 1200-tallet som hundrede. Nu er 2 dominerende i 2000-tallet og er meget stærkere. Folk der bliver født efter år 2000 er derfor styret af 2-tallet som er en mere åndelig samarbejdsenergi hvor det at løse fælles problemer er dets kendetegn. Til forskel på 1900-tallet = 1 som er en intellektuel lederenergi der selv vil styre sin adfærd og dominere. Det er den konflikt vi oplever for øjeblikket i magtkampen mellem 1-energien der vil bestemme og 2- energien der vil samarbejde (England og Catalonien som eksempler. De vil selv bestemme og man kan tage Polen og delvis Ungarn med).

 Det første årtusind (999 år) var følelsernes årtusind hvor kirken dominerede og kristnede Europa. Det andet årtusind var hjernens årtusind som satte mennesket fri fra religionen gennem oplysning og ved forskning og teknik skabte alle de opfindelser som vi i dag tager som en selvfølge for at leve et godt liv. Det tredje årtusind som vi er på vej ind i, er det gnostiske årtusind (gnosis betyder kundskab på græsk), hvor det enkelte menneske finder sin egen forståelse for vores oprindelse. Det er også kvindens årtusind da 2-tallet er feminin, hvor 1 i det tidligere årtusind var maskulin.

———————————————————————————————–

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan og som placerer os i et inkarnationsforløb. Det vidste katharerne.                           

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

————————————————————————————————

Ekstra:  En undersøgelse har vist at 17 % af danskerne tror på reinkarnation. 20 % ved ikke og 63 % tror ikke på reinkarnation. At sjælen lever videre tror 34 % på.

 

 

 

 

EPISODE 12 om tal ……. Las Vegas

Koncert-massakren i Las Vegas.  Et numerologisk forsøg for at løse gåden om den groteske begivenhed I Las Vegas.  Hvad  var motivet ?

images-1

 

 

 

 

En 64-årig amerikaner indkøbte hemmeligt gennem nogle år en stor våbensamling af forskellige våbentyper. Ialt 42 stk. Den frie liberale våbenlov I USA gjorde det muligt for ham. Han var ellers ikke kendt for at være skydegal eller våbenbegejstret. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor måtte ingen vide det? Da han var millionær betød det ikke noget hvad det kostede. Han boede I en pensionist bebyggelse I Mesquite hvor ham og kæresten (husholderske?) som var fra Filippinerne boede fast. Foruden havde han en anden bolig I ørkenen uden for Las Vegas ca. 130 km øst for byen. Han var universitets- uddannet og arbejdede for den føderale regering som revisor I mange år og senere for et flyselskab. Her fik han flyvercertifikat og ejede to mindre flyvemaskiner. Han var også investor I ejendomme og ejede flere lejlighedskomplekser som han havde solgt I 2012. Han havde en lidenskab for spil, det var især på   krydstogtskibe hvor han spillede, ikke ved bordene, men ved spillemaskiner. Men også I spillebyen Las Vegas gjorde han store indsatser og vandt ikke så sjældent store beløb. Han beherskede sin spillelidenskab og kom ikke I uføre ved det.

 Han indlogerede sig på hotel MANDALAY BAY 4 dage før han ville udføre sin massakre. Han lejede 2 værelserpå 32-etage og smuglede

Skærmbillede 2017-11-01 kl. 13.13.24

 

 

 

 

 

 

våbnene ind I kufferter, lidt hver dag så det ikke blev opdaget. 23 våben ialt fandt man da politiet havde sprængt døren til værelset og fundet ham død. Han havde skudt sig sev. Her fandt man også noter fuld af beregninger af skydevinkler for at dræbe så mange mennesker som muligt. Det var typisk for ham at være perfekt ligemeget hvad han beskæftigede sig med. Desuden var han afhængig af angstdæmpende medicin som havde den bivirkning at han kunne blive vred og aggressiv. Hvad skulle han med 23 våben på hotelværelset? Politiet fandt yderliger 19 våben af forskellig art i den anden af hans boliger. 42 våben ialt havde han samlet sammen foruden masser af patroner og sprængstoffer.

 Han havde sendt sin samlever til Filippinerne for at besøge sin famille og overførte 100.000 dollars (633.000 danske kroner) til hende, et par dage før den voldelige begivenhed skulle finde sted, så hun kunne købe et hus til sin familie. Meget betænktsomt og hun anede ikke hvad han var ifærd med. Havde ikke den mindset anelse. Hun var bange for at han ikke ville se hende igen og derfor sendt på familiebesøg, og det kom til at passé på en måde hun ikke havde kunnet tro.

Hans navn var STEPHEN CRAIG PADDOCK og hans navnetal ser sådan ud: Jeg har kun taget de tal med der er relevante.

Skærmbillede 2017-11-01 kl. 13.21.24

Når tallene bliver ens hverdag, er der noget der straks falder i øjnene og man ser ting andre ikke ser.

Det er tallet 5 23 og 5 32

Han er I en 5 23 som vil skifte til PÅ-6 når han har fødeldag igen. 5 betyder rastløshed. Nu skulle der handles. Desuden er massakre- dagens “lille dagsvibration” hans arbejdsområde, der hentyder til det fysiske: 5 32. Han begår selvmord på 5 23 massakredagen, ført tilbage til hans fødselsdag havner energien på HØST-tallet, som også er 5 23 . Han havde ladet sig indlogerer sig på 32 = 5 etage. Han havde medbragt 23 = 5 våben til sin uhyggelige gerning. Han skyder sig selv om aftenen kl. 23 = 5 (Det nøjagtige minut kan ikke bestemmes), en time efter han begyndte sit skyderi kl.22.00. Man kan godt sige at han var styret af tallene 5  2  3. Desuden havde han i sin ubevidste fortid FY-tallet 5 50 (se hans navn). Det betyder at han skal have sin fulde frihed for at udtrykke sig med ideer der ikke er helt almindelige. Han var faldet tilbage til noget I fortiden som ikke var fremmed for ham.

Skyderiet var nøje gennemtænkt. Han havde et godt overblik over koncertgæsterne fra 32=5 etage hvor han havde lejet to værelser. Han skyder genem påførte huller i ruderne som han har lavet med en hammer. Skyder fra geværer med stativ og affyrer dem indefra så man ikke kan se mundingsilden udefra. Imfamt. Han begynder at skyde kl. 22,00 = 4 hans skæbnetal: 4 22, ud i mørket med skudsalver på flere minutter af gangen. På grund af mørket og lyden fra musikken som dæmper skudsalverne, bliver koncertdeltagerne forvirrede. Ved ikke hvad der sker. De ser kun at folk falder om fuldstændigt tilfældigt og panikken breder sig hurtigt. Det sluttede først da politiet havde fundet ud af hvor skyderiet kom fra og sluttede med at sprænge døren ind. Her fandt de ham på gulvet. Han havde skudt sig selv.   Da man opgjorde skaderne var over 500 blevet såret og 58 var døde + ham selv. Ialt 59 = 5.

Dette tal ses som tallet for HØST på hans fødselsdag:            5   9   9 / 5  + afslutningstallet 9. (se ovenover).

Skærmbillede 2017-11-01 kl. 13.34.47Hvorfor havde han valgt netop dette hotel MANDALAY BAY. Han havde også søgt efter andre egnede hoteller, men dette tiltrak ham ubevidst af følgende grund. Talenergierne fra hotellets navn er:Skærmbillede 2017-11-01 kl. 13.36.52

Det er de samme grundtal som hans fødselsdags tal. 9 + 4 + 9 18 . Der er ikke andre grundtal end 9 og 4 I hans fødselsdag, der positivt som negativt falder overens med hotellets navn. Hans energier fra fødselsdagen passer med hotellets energier som hånd I handske. Han agerer i nutiden ved at søge tilbage til sin fortid. Hotellet bandt ham til sig, energimæssigt som en symbiose.

 9 18 ses tre gange = hans fødselsår: 9 18.…. 4 22 ses to gange som er han skæbnetal “mestertallet” 4 22.…. 4 58 hentyder til de 58 = 4 dødsofre.

9 – og 5 – tallet, er de to tal det hele drejer sig om.

Ser vi på hans tal er 9-tallet meget fremherskende. Det betyder at han har meget energi og fantasi og meget livserfaring. 9 18 i hans fødselsår betyder at han vil være der hvor der sker noget og gerne være i focus så man kan se op til ham. Han vil ikke leve et normalt liv. Det passer fint med at hans positive navnetal er: 9   8   8. – 9 som indre drivkraft og det realistiske handletal 8, tallet for magt, er meget fysisk og stærk repræsenteret. Magten til kærlighed eller død. Han valgte det sidste.

   9-tallet er det sidste tal i talrækken og kaldes afslutningstallet og har alle de andre tals erfaringer i sig. Kaldes også indvielsens tal. Det betyder at man skal være noget for andre ud fra devisen: ”Først de andre, så mig selv”. Man får sjælden sine personlige ønsker tilfredsstillet, men bliver kompenseret på en anden måde f.eks. ved karriere. Han havde været gift to gange og han havde ingen børn. Det blev ikke ham der skulle føre slægten videre. Han var ellers en venlig stille mand som sendte sin gamle mor småkager og var meget kærlig over for sin brors børn når han så dem en sjælden gang. Alle i familien var fuldstændig uforstående at han havde slået så mange mennesker ihjel. 9-tallet lægger op til at være noget for andre. Gøre gode gerninger, men han havde ikke noget åndeligt liv som kunne få ham ud af den formørkede materialisme han hang fast i. Han kunne sidde en hel nat til kl. 4 om morgenen og spille for kæmpebeløb. Nat efter nat. Om dagen sov han. Sikke noget at gøre for en voksen super intellektuel mand med livserfaring. Livet blev mørkt og trist for ham og det var kun spil der kunne sætte ham i en stemning af kontrol og målrettethed som han fik så gode resultater af. Så følte han at han levede. Var motivet til massakren at slå så mange ihjel fordi de havde noget at leve for? var livsinteresserede? Eller ville han bare gøre noget der ikke var helt almindeligt? Det faldt ham ikke svært at udføre sit drabsinstink da han ikke stod ansigt til ansigt med de enkelte offre. Han skød bare ud i luften og mørket.

De negative tal i hans navn: 7   7   5 viser at hans fantasifulde urealistiske indbildningskraft (7) sammenkædet med handling (5) viser en psykopat der ingen empati havde for andre mennesker. Der var han endt. Han havde ellers nogle gode positive energier som han havde vendt ryggen til. Han var en enspænder. Gik sin egen vej.

For at finde ud af et motiv til hans handlinger, begyndte man at undersøge hans hjerne efter en fysisk skavank. Måske noget arveligt?  Hans far: Benjamin Hoskin Paddock var en berygtet bankrøver og da Stephen var 7 år blev faderen fanget og fik 20 års fængsel. Han flygtede på et tidspunkt og var opført på listen af USAs mest eftersøgte forbrydere. Han levede under forskellige psydonymer indtil han blev fanget igen. Det blev han efter 8 år i friheden. Det var den længste tid, en ny rekord, for at havde undgået at komme i politiets varetægt igen.

Stephens tal for Selvets kollektive retning: 4  4  8, (se hans navn),Er de samme som hans fars negative tal i hans navn: 4   4   8. her er en forbindelse. Denne talkombination regnes for en ren ganster- vibration når den er negativ og får lov at være negativ. Stephens tre skæbnetal er:  4   8   8, så han havde noget med hans forhold til penge (spillelidenskab) og magt han skulle forbedre. Positivt betyder det at han skulle være ”en budbringer”.Det evnede han kun på den forkerte måde. Han blev en enspænder og døde for egen hånd efter en gerning som man skulle tro var en hævn. Det bestemte han helt egenrådigt.

Senere undersøgelser havde vist at han ikke holdt op med at skyde fordi politiet brød ind i hotelværelset. Han havde skudt sig selv meget før de brød ind. Han havde kunnet forsætte med sine drab, men var holdt op da 58=4 var døde, så passede pengene. Energien var udtømt. Det var som om han havde en numerologisk manual han handlede efter.

Skærmbillede 2017-11-01 kl. 13.49.23

Der er en mærkelig sammenhæng mellen tal og ens skæbne.

____________________________________________________________________________

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan og som placerer os i et inkarnationsforløb.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

___________________________________________________________________________________________________

Episode 13 følger senere.

 

 

 

 

 

 

 

EPISODE 11 OM TAL – Slægt og inkarnationer

     MIN SLÆGT I KOSMISK BELYSNING.

Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.24.42

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har som fortsættelse fra EPISODE 10 valgt at vise min slægt fra min faders side helt tilbage til min tipoldefars fødsel: 1 – 4 – 1783, hvordan familiemedlemmerne er placeret i mit numeroskop. Det håber jeg giver en fornemmelse af den overordnede verden, hvor langt tilbage i mine inkarnationsforløb de befinder sig.

MEN FØRST DETTE:  Det skæbnetal jeg har fået givet i dette liv, er 8.53. Det fremkom ved at lægge de tre led i min fødseldag sammen.

Skærmbillede 2017-09-27 kl. 16.16.52

Tværsummen af   30 + 3 + 20 = 53 = 8. Sådan gøres det.

Men der findes andre nuancerede skæbnetal med tallet 8. Man kan have nogle andre tal som fødselsdag og måned end mine. Det er her noteret ned:

Skærmbillede 2017-09-27 kl. 16.24.00

Jeg har i denne inkarnation fået 8 53 som udfordring. Dette tal er styrende for resten af tallene i mit numeroskopskop. Hvorfor er der otte forskellige nuancerede skæbnetal og ikke ni eller ti?

Skærmbillede 2017-09-27 kl. 16.27.18

Fødselsdag og måned giver sig selv. Dem kender vi. I året er vi kun kommet til mellemregning 28. Det var i 1999. Der vil gå 1000 år før vi får 29 som mellemregning. Det bliver i 2999. = 29.

Denne udredning for at fortælle at jeg skal gennemleve 8 forskellige inkarnation hvor jeg bliver udfordret på talenergien 8. Jeg er nu i den sjette inkarnations udfordring for tallet 8. Næste gang i fremtiden vil jeg rent logisk få 8 62 som udfordring og senere 8 71.

Sådan er det for alle ni grundtal som skæbnetal. Vi skal i vores inkarnationer møde dem 8 gange, på nær grundtallet 9. Den skal vi møde 7 gange. Det ligger langt ude i fremtiden før det niende tværsum af året 9 72. dukker op som den ottende gang. Måske i vores børnebørns tid. Sådan er det arrangeret fra den overordnede bevidsthed side, før vores sjæl bliver befriet for planeten Jordens materie.

                                                 ————————————————

Inden jeg placerer min slægts medlemmer i mit numeroskop vil jeg lige notere deres initialer for at det kan blive mere forståeligt og overskueligt. Placeringer set ud fra min bevidsthed ved min fødsel.

Tipoldefar: A. – Tipoldemor: B. – Oldefar: C. – Oldemor: D. – Farfar: E. – Farmor: F. – Far: G. – Mor; H. – Søster: I. – Bror: J. – Svoger: K. – Svigerinde: L. – Desuden min Hustru: M. – Svigerfar: N. – Svigermor: O. – Datter: P. – Svigersøn: Q. – Datterdatter (barnebarn): R – Gemal: S. – Søn: T. – Svigerdatter: U. – Sønnedatter (barnebarn): V. – Sønnesøn (barnebarn): W.

Det er dem jeg vil placere i mit numeroskop angivet med farver: Min familie som jeg voksede op med er angivet med rødt. …… Svoger og svigerinde med grøn …… Min egen familie med blå …… Fra tipoldefar til min farmor angivet med mørk rødviolet.
Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.27.47

Dette er placeringen af personerne, placeret på mit numehoskop ud fra deres respektive fødselsdage. Det er en ”flad” version ud fra deres grundtal. Hvis jeg nu placerer personerne også ud fra deres nuancerede tal, kommer der en kosmisk dimension i udtrykket. De forskellige personer skal nu placeres i mine otte inkarnationer hvor jeg selv befinder mig i den sjette inkarnation med grundtallet 8. Det ser sådan ud: (Måltallenes nuanceringer er ikke taget med de omhandles i en senere EPISODE)

Her følger de 8 inkarnationer.

Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.31.37 Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.33.20

Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.34.33

FØRST LIGE:   I hver inkarnation der der 3 stk. skæbnetal, (grundtal) af de ni tal.De har forskellige nuancerede tal tilføjet. De tre grundtal befinder sig altid et stk. i række for det åndelige (skæbnetallet) , det sjælelige (månedens vibration) og det fysiske (lille dagsvibration).

Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.36.08

KALENDERENS START.   Da første dag, den første måned, det første år i kalendersystemet er: 1 – 1 – 1 = 3 , er det ikke opnåeligt at få 1 og 2 som rent skæbnetal. Det er uladsiggørligt da en fødselsdag består af tre led. Det første grundtal efter 3 som skæbnetal man kan opnå er 4,Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.37.42

   Så forsætter det videre fremad med de nuancerede tal.

ENDVIDERE. Her er en person med et 5 41 som skæbnetal:

Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.38.19

Disse tal er også at finde i mine inkarnationsrækker. 5  41. Start (J) i inkarnation 4 + 5. ….. 6  51, Inkarnation 5 + 6.   ….. 8  53, inkarnation 2 + 3. Min inkarnation findes også hos denne person, otte inkarnationer for tallet skæbnetallet 5. men så skal jeg have angivet alle otte inkarnationer.

OBS!  Man skal lige huske når jeg i en senere eller i en tidligere inkarnation, med 8 som skæbnetal, så har jeg ikke den samme fødseldag og måned. Det vil resultere i nogle andre nuancerede tal, og derved nogle andre udfordringer, naturligvis. Men alligevel er det de samme tal der går igen.

Skærmbillede 2017-09-26 kl. 13.39.38

                                             SLÆGTEN.

Hvis vi ser på placeringen af min slægt i hvad for en inkarnation de befinder sig i, så er det meget tydeligt at dem længst fra mig i tid er mørk rødviolet. i min inkarnation 2. Det er mine tip- og oldeforældre. Jeg har aldrig kendt dem og derfor har de ikke været personlig involveret i mit liv. Først da jeg fandt frem til dem gennem slægtsforskning kunne jeg opleve dem og forstå dem.

I inkarnation 3, befinder min hustru M, min svigersøn Q og datterdatters mand S foruden min svoger K.

Min far og bror: (G, J) er i inkarnation 4. Dem havde jeg et fredeligt forhold til følelsesmæssigt. Her befinder sig også min svigerdatter U  og min datterdatter R (barnebarn), foruden min oldemor D, som døde da jeg var 1 år. Det ser ud til at jo længere væk fra min inkarnation der er mellem personerne jo mest harmonisk er forholdet dem imellem Der er ikke så mange følelsesmæssige udfordringer.

Mit andet barnebarn V er placeret i min inkarnation 5 sammen med min svigermor O, og svigerinde L. Her er intet at bemærke. I dette passer det ikke at jeg havde en gal svigermor.

Dem der er placeret i min inkarnation 6 er min nærmeste familie markeret med rødt som jeg følelsesmæssigt er knyttet til i min opvågnende bevidst-hed i min barndom. Her befinder min mor og søster sig (H,I) som jeg følelsesmæssigt havde det lidt svært med. Min moder befinder sig på mit skæbnetal. Det betyder at forholdet til hende er et arbejdsområde for mig. Jeg derimod er placeret i min moders fortid (FRØ) i hendes numeroskop. Det er hende der har problemet. Hun forventede i opvæksten også noget helt andet end det hendes søn udviklede sig til. En ikke særligt ualmindelig situation. I parforhold er denne kombination mellem skæbnetal og fortidstal (FRØ) et meget almindelig forekommen ting, da der ligger en udviklingsopgave dem imellem som partnere eller ægtefolk. Også mellem børn og forældre. I mit tilfælde er det min moders opgave ikke at gøre mig til offer ved dominans. Det gjorde hun heller ikke. …… Andre i min nuværende inkarnation 6, er min svigerfar N, min søn,T og datter P, og mit ene barnebarn W. Her er det kun mit forhold til min svigerfar der kunne være lidt anstrengt en gang imellem.

 I inkarnation 7 og inkarnation 8 er der ingen famile repræsentanter.

Det var hele den nærmeste familie, men andre døtre og sønner af forskellige slægtsgrene er ikke taget med. Og der er mange.

           ___________________________________________________________________________________

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan og som placerer os i et inkarnationsforløb.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

EPISODE 12 følger senere.

EKSTRA:  Jeg kan kun anbefale at studere sin slægt fordi det giver en stor viden om en selv, om hvem man er og hvor man kommer fra. Jeg har taget et kursus i hvor og hvordan man skal lede i de forskellige registre. Det er meget simpelt, men også tidskrævende, men så åbner der sig en helt ny verden fyldt med historie fra vores fortid. Som vi jo selv er en del af.

 

 

 

 

 

 

EPISODE 10 OM TAL – Slægten i 4 led.

Min slægts efternavn tilbage i tiden set med numerologiske øjne.

Som det sker for mange når man bliver ældre, bliver man interesseret i at finde ud af hvor slægten stammer fra tilbage i tiden. Hvorfra man har sin oprindelige rod. Desværre skete det for mig som for så mange andre, at da interressen kom var mine forældre døde, så oplysninger af den vej var spærret. Derfor tog jeg et kursus i slægtsforskning for at finde ud af hvordan og hvor man kunne søge oplysninger om ens slægt. Derefter forsvandt jeg ned i studiet af kirkebøger, dødslister og adressebøger.

Kort fortalt: Min stamfader var Ude Sørensen Haahr født i 1698 i Kolding. Han blev præst i Ølgod og Strellev sogn fra 1728. Det var han i 60 år og døde 92 år gammel i 1789. Han blev gift med Christine Hansdatter Bruun, datter af rådmanden i Kolding. De fik 15 børn. – 7 sønner og 8 døtre. Ikke alle overlevede dog. Det siges at det var ham der indførte et ekstra H i Haar som hans far hed (tilføjede en 8-energi). Denne navneændring har bestået lige siden. Og derfor er han numerologisk set min stamfader. Min tipoldefar er barnebarn af stamfaderen. Han havde desuden to brødre: Niels Severin Haahr og Jens Pertou Haahr der kunne føre navnet Haahr videre.

 Min mandlige slægtsgren tilbage i 4 led med efternavnet Haahr:  Jeg, far, farfar,oldefar  og tipoldefar.

Skærmbillede 2017-08-28 kl. 09.31.09

Sådan ser mit stamtavle ud meget forenkelt, tilbage i 4 genera- tioner. Det fører til 8 efterkommere. Plus 8 efterkommere fra min kone side. I alt 16 efterkommere for et giftepar. Hvis jeg var gået 7 generationer tilbage i tiden, var det blevet til 128 efterkommere for et giftepar. En vældig masse personer som man ikke umiddelbart tænker på har energimæssigt forbindelse med en.

Dertil skal lægge børn og børnebørn i de enkelte led. Det bliver til en anselig masse mennesker som man er i slægt med. Foruden at mor, mormor, oldemor og tipoldemor også har deres forældre med eventuelle børn.

Et hvert barn har en mor og en far som også har en mor og en far som også osv. osv…. Af disse fire led har: Far – Farfar – Oldefar –Tipoldefar tilsammen 26 børn. Slægtnavnet Haahr er ubrudt siden navnet fik et ekstra H. De kvinder i slægten der ikke blev gift bærer forsat efternavnet Haahr, ellers bliver efternavnet skiftet ud med ægtefællens efternavn. Det var almindeligt før i tiden.

  1. Min far og mor fik 3 børn med efternavn: Filt Simonsen, Larsen og Møller hvor 2 førte Haahr videre.

  2. Min farfar og farmor fik 11 børn. 7 drenge og 4 piger. Den sidste af flokken var min far. Børnene blev født mellem 1890 og 1906 på i alt 16 år. Da farmor holdt op med graviditeter var hun 42 år gammel. Alle børnene overlevede. Personligt kendt jeg hende ikke. Hun døde da jeg var 1 år gammel. Min farfar nåede jeg heller ikke at kende, kun at høre om.

Af drengene blev fire gift og førte efternavnet Haahr videre. Tre af drengene ikke blev gift. Pigerne blev alle gift. De tre piger med de tre brødre: de Blanck. Den sidste pige fik efternavnet Clemmesen.

  1. Min Oldefar og oldemor fik 3 børn med efternavn: Pedersen,Nielsen-Westpfal og Christiansen, hvor 2 førte Haahr videre.

  1. Min tipoldefar og tipoldemor fik en dreng og to piger hvor to førte efternavnet videre. Den ene pige døde i barselseng.

Af 26 børn førte 9 børn efternavnet Haahr videre i de fire genera- tioner. 4 som ikke blev gift eller fik børn standsede slægtsnavnet. Min kone der er døbt Larsen slutter sin slægtgren.

Hvis vi tager børnebørnene med fås et udvalg af forskellige efternavne bl.a. som: Hansen, Pedersen, Kern, Spelling, Jochumsen Sager, Wiberg, Andersen, Jørgensen, Juhl, Bachmann, Kristiansen og Buhl-Pedersen.

Slægten har desuden udenlands indflydelse fra Belgien, Holland og Sverige i de fire led jeg her har anvist.

Som numerolog synes jeg det er interessant at efterforske ens efternavn i forbindelse med sin slægt, fordi det fortæller om en energi sammensætning af tal. Det er ens højere bevidstheds arbejdselementer (mine fødselsdagstal) der i samarbejde med min lavere bevidsthed, repræsenteret ved mit fornavn og efternavn, der har den åndelige opgave af forædle eller finpudse på programmet for at komme videre i sin udvikling. Dette fornavn og efternavn kan ikke slettes. Selv hvis man tager navneforandring som man gerne beslutter når man er blevet et modent menneske i tyverne og trediverne eller måske senere. Da har selve det oprindelige efternavn allerede bidt sig fast i hjernen og er stadig en fast del af ens væsen. Så tro ikke at man starter som en ny person når man får navnskiftet. Man får nogle flere energier som forhåbentlig ikke gør det sværere at opfylde den åndelige opgave man har ifølge skæbnetallene. Der følger en ubevidst negativ side med i den navnetilføjelse man får som kan give en en forkert livsretning, så man gør det sværere for sig selv i sin udviklingsproces, selv om man umiddelbart synes man har succes med den nye energitilførsel. Det er der ikke mange der tænker på.

 En anden ting man også skal huske på hvis man får et andet efternavn med tilføjelser af nogle vokaler og konsonanter, er at man skaber en ny gren af slægten hvis man gifter sig og får børn og dermed mister og skærer den historiske forbindelse til sin oprindelige slægt over. Husk! – Hvis man vil have navneforandring er det ens eget ansvar. Ved forandring vil det være klogeligere at de tre fødselsdagstal indgår positivt i det nye navn. Derved forstærker man netop det bedste man har med sig – vores fødselsdags tre energier som udtrykker det energi-område man er kommet til i sine inkarnationsforløb.

 Ved tilføjelse af en enkelt konsonant H ekstra i efternavnet Haar Skabte præsten Ude Sørensen Haahr en ny slægtsgren midt i 1700-tallet der forsat eksisterer i bedste velgående. Jeg er det 6-led.

1800-tallet.

Det århundrede hvor min slægt i de fire led i Danmark levede i, er i 1800-tallet. Et århundrede fuld af uro og omvæltninger og som medførte stor armod, men også et århundrede med stor kunstnerisk udfoldelse af digtere og malere. Tiden også benævnt ”Den danske Guldalder”.

 Århundredet startede med krigen mod England som direkte stjæler vores flåde som har givet landet et givtigt indkomst gennem ikke mindst oversøisk handel. Det ender derfor med at landet i 1813 går bankerot og fattigdommen breder sig. Og det tager ca. tredive år før landet kommer på fode igen. Min tipoldefar som var søn af herremanden på Lindbjerggård ved Ølgod, fik en stor arv på 1773 rigsdalere da faderen døde i år 1800. Den viste sig desværre ikke at være ret meget værd i de usikre tider og med stor inflation. Han blev løjtnant som søn af det magtfulde borgerskab og var i garnison i Fredericia. Han var ikke i direkte kamp mod englænderne, men danskerne gjorde modstand fra små kystbatterier som skulle holde englænderne fra at gå i land. I 1816 blev han landmåler, som var forbeholdt officerer da de havde lært matematik. Da bønderne blev frie på grund af landboreformen sidst i 1700-tallet og kunne få deres egen jord, skulle hele landet matrikuleres da bønderne nu skulle betale afgifter af deres besiddelser. En vældig opgave som min tipoldefar var med til at løse. De fleste arbejdsopgaver var fra hans hjemegn omkring Ølgod. Jeg har været så heldig at få kopier af mange af hans matrikelkort som er omhyggeligt udført med skriftbetegnelser og underskrevet af ham selv. Da jeg så skriften kom jeg straks til at tænke på min far (det var jo hans oldefar) fordi han skrev på nøjagtig samme måde. Det er en særlig oplevelse at have noget i hånden som en slægtning har lavet for over 170 år siden.

Kort over Odense by fra 1838 med de nye toldgrænser.

Skærmbillede 2017-08-28 kl. 09.57.39

Han giftede sig med en københavnsk købmandsdatter i garnisons- byen Fredericia, hvor hun var bosat hos venner langt fra krigen mod englænderne i København og omegn. Hun døde i barselseng efter nogle år under fødslen af deres andet barn. Tipoldefar blev senere gift igen med en vagtmesters datter fra Fredericia. Hun havde været sekretær for Frederik VII da han var kommandant for garnisonen. Hun var katolik. Det måtte man gerne være i Fredericia fordi byen var en asylfri by da de fleste soldater i garnisonen var fra de katolske lande. Hun flyttede senere til Odense da Frederik VII blev indsat som general guvernør for Fyn af sin far. Her boede tipoldefar da han havde matrikelopgaver for toldvæsnet i Odense.

Tipoldefars datter blev gift i Odense med en skrædder der viste sig både at være voldelig og drikfældig. Hun forlod ham og blev syerske i København. Han blev senere vagabond og solgte bånd og sy-artikler til bønderne på landet. Han endte til sidst på fattig-gården i Odense.

I 1849 var Danmark i blodig krig mod slesvig-holstenerne som ville ud af fællesskabet med Danmark. Danmark vandt bl.a. efter et blodig slag ved Fredericia og der gik en bølge af nationalisme gennem landet som kunsten støttede og ernærede sig af gennem kreativitet.

 Min oldefar som var kommet i lære som urmager i Odense, skulle som led i uddannelsen rejse rundt som naver og få viden og inspiration til nye tiltag inden for faget. Han rejste rundt i Danmark, Tyskland og Polen i seks år. Kom først hjem til Danmark da hans far døde i 1848.

 Der var megen uro i Europa med mange opstande mellem bysamfund og i lande for at få mere selvbestemmelse, inspireret af ”Den franske Revolution”. I Danmark sørgede Frederik VII klogeligt for at lytte til befolkningens røst og grundloven blev vedtaget 5-6-1849. Danmark var blevet et folkestyre. Der kom også religionsfrihed som bl.a. katolikkerne nu nød godt af.

 Oldefar nedsatte sig som urmager i Odense, blev gift og fik børn og flyttede til Fredericia. Her måtte de flygte som resten af indbyggerne fra østrigernes omringning og beskydning af byen under krigen mod prøjserne i 1864.  Familien blev indkvarteret hos en bondemand i Birkum syd for Odense. Efter nogle år flyt- tede de tilbage til Fredericia.

 Min oldemor der var en intelligent pige født i København i 1821, kom i tjeneste hos den kendte skuespiller Michael Wiehe og hans kone Dorte. Senere kom hun i tjeneste hos en kendt søofficer Christian Krieger der boede i Toldbodgade,   hvor hun som jomfru passede deres børn og var veninde med fruen så hun ikke skulle gå alene på indkøb. Søofficeren døde under krigen i 1849 da linieskibet ”Christian VII” sprang i luften i Eckernførde fjord efter en fuldtræffer i krudtmagasinet. Senere blev oldemor gift og bosat i Fredericia hvor hun blev husholderske for den katolsk præst i byen der senere blev den første katolske biskop i Danmark. Hendes datter forsatte som husbestyrinde for de efterfølgende præster.

Nu var der begyndt at dukke mange industrier op på grund af den tekniske revolution der fandt sted i sidste halvdel af 1800-tallet. Her i Fredericia havde oldefar en retsag kørende om mislig- holdelse af min farfars lærekontrakt mod en smed hvor sønnen var i lære. Han vandt sagen og farfar kom i lære i Middelfart i stedet og blev senere ansat på Helsingør skibsværft og alle hans 11 børn blev født i byen. Senere fik han arbejde på knivfabrikken i Rådvad ved Dyrehaven hvor jeg senere blev født. Den gang var der mange svenskere i Danmark grundet arbejdsløshed. De arbejdede på fabrikkerne i Brede-ådalen og svenske piger blev ansat hos de fine familier op ad strandvejen som tjenestepiger. Min far lærte en af disse svenske piger at kende og det blev senere min mor. Hun hed Rydén til efternavn. Her sluttede hendes slægtsgren med efternavnet Rydén.

Det var lidt om min slægt på godt og ondt.

 Prøv selv at søg tilbage i fortiden. Det er meget interessant og man får en anden fortåelse af sig selv.

                              ———————————————-

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan og som placerer os i et inkarnations- forløb. 

Yderligere oplysninger:  Se”VIDENSBANK”

                             ————————————————       

EPISODE 11 handler om at placere min slægt ud fra deres fødselsdage til mit horoskop for at se hvor de befinder sig i mit liv så der kommer en kosmisk dimension i oplevelsen af personerne.  –  Dette er en unik metode som her vil se dagens lys.

 

 

EPISODE 9 OM TAL. – De nuancerede tal

Scan FRØ 2

De nuancerede tal

Et nuanceret tal er et tal som grundtallet er sat sammen af.

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 10.30.24

 

 

 

 

 

Hvert nuanceret tal består af to cifre som lagt sammen bliver et grundtal. De danner i alt et energifokus af tre tal. Talrækkerne kan godt fortsætte med højere værdier f.eks 163/ 1 , i alt fire ciffre. Men så virker tallene spredende i stedet og ikke samlende. Derfor kun tre tal.

De ulige tal: 1 3 5 7 9 kaldes ”elektriske”. De har vækstretning ind mod en selv. Mod ens indre aktivitet. De lige tal: 2   4   6   8 kaldes ”magnetiske”. De har aktivitet i vækstretning ud mod omgivelserne. De to elementer: elektriske og magnetiske er det der skal til for at få en elektromotor til at bevæge sig, til at køre. Da talrækken består af skiftevis lige og ulige tal, af elektriske og magnetiske tal, går der en bevægelse gennem talrækken fra 1 til 9. Denne bevægelse er en vækstbevægelse der i numerologi udtrykker vækstelementer for de forskellige grundtal. Modsat den måde vi normalt bruger tallene på, som vi har lært fra barnsben af, er mængdetal: 1 æble, 2 æbler osv. Hvert grundtal udtrykker i numerologi et vækstbegreb og ikke en mængde.

I hver af grundtallenes række af nuancerede tal, skiftes der mellem lige og ulige tal. Nogle steder er begge tal lige og andre gange er begge tal ulige. Det fortæller noget om energien er aktiv indad mod en selv(ulige), eller aktiv udad mod andre (lige). Grundtallet som jo også skifter mellem lige og ulige tal forstærker skiftevis den udadvendte eller den indadvendte retning.

I hver talrække har nogleaf de nuancerede tal omvendt position: 2882…. 39 93 …. 1441….1661….1881. o,m,a.  F,eks, er 12 = 3 og 21 = 3. Grundtallet 3 er den stærkeste energi og fælles for dem begge. Tallet på tierens position er svagere, men stærkere end tallet på etterens position som er den svageste. Derfor udtrykker 12 og 21 ikke det samme selv om de begge er 3-energi sammenlagt.

I  12 er 1 stærkere end den blødere forstående 2. –  21 giver 2 som tier, et blødere og mere forstående og tolerant energi i udtryk. Da begge er en 3-energi, fortæller den om forskellig måde at udfolde og udtrykke sig på.

I det lige grundtal 4, er to tal med de samme cifre 13 og 31 begge en 4- energi, men på forskellig måde. 13 = 4 (ulige tal) er en stærk målrettet evnerig opbyggelig kraft, hvor 4-tallet er det konstruktive fysiske element der praktisk holder sig til det jordiske. Tallet regnes for det stærkeste opbyggelige tal af alle når det er positivt. Negativt er det meget destruktivt. Hitler var domineret af denne destruktive energi.

31 = 4. Her møder 3 med sine rige erfaring, stærkere end den målrettede 1-er, der under 4-erens konstruktive, fysisk opbyggelige energi gør 4 = 31 til en stædig fighter.

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 10.53.23

I hver talrække er der et dobbelttal. Samme ciffer som tier og som etter. Dobbelttallene er: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. De er særlig stærke i det energiområde de repræsenterer. De har alle forbindelse mellem det metafysiske og det fysiske som bevirker at de er krævende og udfordrende for en. De er alle ”mestertal”, men det er kun 11 og 22  jeg arbejder med i numerologisystemet. Vi er ikke udviklede nok endnu til at få det fulde udbytte af den metafysiske del af andre tal. I min bog ”Esoterisk numerologi” kan du læse om hver af dem foruden de andre nuancerede tal.

Nu vises et horoskop med tilføjelse af de nuancerede tal som supplement til grundtallene. Først grundtallene. Med min egen fødselsdag som eksempel. Er født:

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 10.57.37

Her ser vi grundtallene i horoskopet, fortløbende i talværdi fra de tre rækker skæbnetal.

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 10.59.09

Herefter er de nuancerede tal placeret ud fra hver grundtal i de ni led. Det gøres på følgende måde.

Først hvordan man udregner de nuancerede tal for de tre skæbnetal. Det første skæbnetal 8 53 er det vigtigste og udgangspunktet for resten af tallene. Det fås på følgende måde: De blå tal lægges sammen i deres højeste talværdi. Et andet eksempel:

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 11.04.40

I dette eksempel er skæbnetallet 8  62 udgangspunkt for resten af tallene.

Tilbage til første eksempel: Tværsummen af året er 20. Det lægges sammen med månedens tal som er 3. Så bliver resultatet 23. Dette tal lægges sammen med dagens tal som er 30. …. 23 + 30 = 53. Skæbnetallet 8 er derfor nuanceret af 53. Derefter giver de nuancerede tal sig selv ved fortløbende at forhøje talværdien rækken ud: 9 54, 1 55,  2 56  osv. frem.

Det næste skæbnetal fås ved at lægge det nuancerede tal 53 til tallet for måneden som er 3. Det bliver 56 = 11. Derefter giver de nuancerede tal sig selv ved fortløbende at forhøje talværdien rækken ud: 3 57, 4 58,  5 59  osv. frem.

Det tredie skæbnetal fås ved at lægge det nuancerede tal 56 til tallet for dagen som er 30. Det bliver 86 = 5 (56+30). Derefter giver de nuancerede tal sig selv ved fortløbende at forhøje talværdien rækken ud: 6 87,  7 88,  8 89  osv. frem.

Så er opgaven løst og vi har de nuancerede tal for denne person i horoskopet. Det kan se forvirrende ud, men der er en ganske logisk sammenhæng for det vi videre skal bruge denne serie tal i de tre rækker til.                                                              Skærmbillede 2017-07-19 kl. 11.14.55

Alle disse personer og positive og negative begivenheder kan man ved at føre frem eller tilbage til personens  fødselsdag, se hvor energien havner. Eks er personens fader fødtSkærmbillede 2017-07-19 kl. 11.20.54

Ført frem til sønnens fødselsdag gøres på følgende måde. Vi skal finde faderens PÅ-tal denne dag den 30 – 3 – 1937. Det er det afgørende.                                                   3 + 3 +  2 20

Faderens sidste fødselsdag inden den: 30 – 3 – 1937 er 16 – 5 – 1936

7 + 5 + 1 = 13 = 4.  Faderens PÅ-tal er 4 på sønnens fødselsdag.

Skærmbillede 2017-07-19 kl. 11.32.38Sønnen opfatter faderen ubevidst som en 4 energi. Faderen er i et PÅ 4-år da sønnen bliver født og 4 er en fysisk konstruktiv energi som er et godt år for familieforøgelse. Så er det op til sønnen om han i sine tal for navn og fødselsdag har 4 energien positivt eller negativ. Så kan der ligge konflikter. Da sønnen har 8 meget markant positivt som er en halv 4, så er der ikke de stor udfordringer mellem dem. Faktisk ingen.

Hvis faderen havde fødselsdag den 16 – 2 – 1906, altså før den 30 – 3 –1937. Så ville hans PÅ-tal være tværsummen af hans sidste fødselsdag:  16 + 2 + 1937 = 16 + 2 + 2 (1937) = 2

Man skal huske at ved frem eller tilbageføring fra en person til en anden skal man bruge tværsummen af ens fødselsdag inden den anden har fødselsdag. Ellers vil ens PÅ-tal ikke være indenfor den anden persons PÅ-periode der varer fra fødselsdag til fødselsdag. Derfor er faderens sidste fødselsdag inden sønnes fødsel, den 16 – 5 – 1936. Hvis jeg ville bruge 1937 så ville sønnen jo være født.

__________________________________________________________________________________________________

Her har jeg placeret mor og far, søster og bror ud fra deres fødselsdage.Det er dem som jeg er født til at have et tæt følelsesmæssigt bånd tilSkærmbillede 2017-07-19 kl. 11.37.31

 Min moder står placeret på mit vækstområde (skæbnetallet). Det er godt for mig. Men min mor har så mig i sin FRØ-position på sin fødselsdag. Det er hendes problem. Ingen er dog placeret på min FRØ-position  7 61. Det er godt. Det kunne være et konfliktområde for mig.

Nu tilføjer jeg min hustru og vores to børn, et datter og søn til mit horoskop. Det ser sådan ud
Skærmbillede 2017-07-19 kl. 11.47.17

Alle tre er placeret på et lige grundtal (2, 4, 6). Da mit skæbnetal også er et lige tal 8, er der ikke de store modsætninger til stede. Ægteskabets start falder sammen med min kones placering. Meget usædvanligt og vi har haft guldbryllup.

—————————————-

Da jeg har forsket i min slægt på min faders side, vil jeg placere alle personer: mænd, kvinder, børn tilbage til min tipoldefar og tipoldemor. Her vil de nuancerede tal fortælle om hvor langt fra min nuværende inkarnation de befinder sig. Det er en interessant øvelse fordi der så kommer kosmisk dimension i oplevelsen af personerne. Det vil vises i næste EPISODE.

________________________________________________________________________

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan og som placerer os i et inkarnationsforløb.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”.

EPISODE   10  følger senere.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

EPISODE 8 OM TAL. – Grundviden om tallet 729

                Numerologisk grundviden.   –   Tallet 729

Ethvert mennekse der bliver født her i planetens Jordens materien, har en fødselsdato. Det er ligetil. Denne fødselsdato består af tre led:     1. Fødselsår 2. Fødselsmåned. 3. Fødselsdag. De er hver beskrevet ved tal.  En person der f.eks.er født: 16 – 12 – 1952 , bliver de tre led hver især omskrevet til grundtal. Et grundtal er et af de 9 talsymboler numerologien arbejder med: 1 2 3 4 5 6 7 8 9, og som repræsenterer en vækstproces hvor væksten for bevægelsen går fra tallet 1 til 2 til 3 til 4 osv. for at ende ved 9 hvorefter man begynder forfra.

Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.15.42

Endvidere: Fødselsdatoen for alle mennsker består af tre væksttal, et for hver led, der sammenlagt bliver til et tal når også dette er reduceret til et grundtal, der benævnes Skæbnetallet. Det ser nu sådan ud:Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.35.17

Skæbnetallet lægges sammen med tallet for månedens grundtal. Det er 3 fordi (9 + 3 =12 = 3). Dette tal lægges sammen med tallet for dagens grundtal. Det er 1 fordi ( 3 + 7 = 1). Så ser det sådan ud med benævnelser.

Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.38.58

Fødselsdatoen hos en person, har 3 udfordringer   der i dette tilfælde repræsenterer: – Det åndelige tallet 9 – Det sjælelige: tallet 3 og det fysiske: tallet 1.  Hvis man lægger disse tre tal: 9 + 3 + 1 sammen, får man Måltallet.   Det repræsenterer den talenergi man får forædlet hvis man gør det man skal  (9 + 3 + 1), ud fra det man har (7 + 3 + 8).

Ifølge numerologien har hvert menneske en fødselsdato bestående af tre grundenergier. Disse udtrykker det niveau man er kommet til fra tidligere inkarnationer. De er derfor positive. Repræsenterer, eller er, personens højere bevidsthed. De giver tre udfordringer, manifesteret ved de tre skæbnetal. Disse tre tal lagt sammen bliver til Måltallet som er det energiområde der bliver forædlet hvis man gør det de tre skæbnetal påbyder.Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.44.21Men man eksisterer ikke alene i sin egen verden. Man har forældre, bedsteforældre, har ægtefælle og børn måske, og desuden er der begivenheder i ens liv som er skelsættende som fødsler, dåb, giftermål, død og begravelser eller udefra kommende gevinster og ulykker som vil forandre en i den udviklingsproces man gennemgår i tidens forløb. Altsammen udtrykt ved tal gennem kalenderens årlige gentagende rytme. Derfor skal vi have alle disse forskellige muligheder med som vores liv også er og stedfæste deres position og virkning den dag vi bliver født og vores åndelige arbejdsliv begynder. Derfor ser vores fødselsdag sådan ud:

Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.47.45

Ud fra de 9 talsymboler numerologien arbejder med, har personen fået tre skæbnetal ved fødslen som arbejdsområde. De andre 8 tal i hver række er afsat fortløbende i hver række. 9, 1 , 2 osv. 3, 4, 5 osv.  1, 2, 3 osv.   Måltallet: 4, 7, 1 gentaget.  Der er ni forskellige talenergier på de tre planer: 9 på det åndelige. 9 på det sjælelige. 9 på det fysiske plan. I alt 27 = 9 positioner på personens horoskop hvor man ved frem- og tilbageføring (se vidensbank) kan finde hvor på horoskopet personer og begivenheder befinder sig og ud fra dette vurdere forholdet til disse personer og begivenheder, om man har dem placeret positivt eller negativt.Skærmbillede 2017-06-23 kl. 13.52.30

Talrækken lodret ned før skæbnetallene er: 8 2 9 /1. Det repræsenterer fortiden som jeg kalder FRØ. Hvis personer eller begivenheder befinder sig her, er der altid fortidsproblemer der skal afklares så man slipper denne position og fører sig selv frem til skæbnetallene: 9 3 1 /4, som er nutiden, benævnt VÆKST. Den repræsenterer det man skal i nutiden. Det er udfordringen. Her i nutiden. Tallet efter skæbnetallene: 1 4 2 / 7 repræsenterer fremtiden, kaldet HØST, som er resultatet af VÆKST ud fra FRØ. HØST betegnes som positiv, og personer og begivenheder der befinder sig her er positivt placeret og et gode for personens VÆKST. Medens fortiden: FRØ, er en hemsko for personens VÆKST. Der går altså en bevægelse fra FRØ, gennem VÆKST til HØST og videre fremad.

FRØ, VÆKST, HØST betyder at der nu er kommet en tidsdimension ind i personens liv som rækker bagud og fremad ud fra nutiden som personen altid befinder sig i. Det kan give personen en viden og hjælp til at leve sit liv mere bevidst, så personen ikke bliver ført med af ubevidste fortidsønsker som kan gøre livet meget sværere og forlænge livsvejen for vedkommende.

Skærmbillede 2017-06-23 kl. 14.02.09

Hendes skæbnetal er 7 VÆKST(nutid). Hendes far (a) bror (b) og søster (c) er placeret som 7:  VÆKST , ved frem og tilbageføring fra deres fødselsdage. De er hjælpere i hendes vækst. Hendes mor (d) og hendes store kærlighed Dennis Hatton (e), de er begge 4, som er et konstruktivt element som tøjler hendes følelser i en tryg ramme som harmonerer med hendes to 4-taller i hendes fødselsdag. 8-eren er hendes mand Bror Blixen Finecke (f) der ligger på hendes HØST position. 8 hentyder til at det var et delvis fornuftægteskab og er placeret positivt. Hun har ingen i sin fortidsposition: 6, FRØ. Heldigt for hende da det kan betyde fortidige uafklarede partnerskabs -problemer som erfaringsmæssigt er tunge og svære at håndtere

Skærmbillede 2017-06-23 kl. 14.06.25

Konklusion: Ethvert menneske der bliver født her i planeten Jordens materie, er født med talenergier fra fødselsåret, fødselsmåneden og fødselsdagen. – Året repræsenterer det åndelige aspekt: kaldet FADEREN. – Måneden: det sjælelige aspekt: kaldet HELLIGÅNDEN. – Dagen: det fysiske aspekt, kaldet SØNNEN.

Da SØNNEN er det fysiske aspekt er det derfor dette aspekt vi især lægger mærke til fordi det repræsenterer vores fysiske person. Det er også den dag vi fejrer. Men det er kun en del af det. Året: FADEREN repræsenterer det kollektive aspekt og denne talenergi har fællesskab med alle andre fra samme år. Plejer at sige at de kommer fra samme sted i universet. Dagen og måneden er delelement af året. Måneden: HELLIGÅNDEN repræsenterer længslen fra SØNNEN efter FADEREN, (det er der han hører til, en stærk binding, husk: fødselsdagen er en del af fødselsåret). Bevægelsen fører gennem måneden fra dagen til året. Derfor repræsenterer månedens talenergi, ”den indre drivkraft personen har for at komme hjem”. Den retning personen vil tage ud fra dagens energi.  Det der ligger nær hjertet for at opnå sit mål: FADEREN.

Fødselsdatoens tre talenergier repræsenterer vores højere bevidsthed og er resultatet af den forædlingsproces man er kommet gennem ens utallige inkarnationer. Det er fra disse tre led man får de første reelle informationer af en person ved en analyse.

Fødselsdatoens tre talenergier omdannet til grundtal fra 1 til 9, fortæller at der er 9 x 9 x 9 = 729 positive muligheder indbyrdes. Disse muligheder giver 729 forskellige udfordringer (skæbnetallene). Alle disse 729 muligheder skal forædles eller forfines gennem vores inkarnationer. Gennem udfordringen fra skæbnetallene og fra dåbsnavnets negative tal som repræsenterer vores lavere bevidsthed. Vi er her nede i planeten Jordens fysiske materie for at rense vores sjæl. 729 jomfrutilstande der skal renses. Hvor mange inkarnationer vi skal gennemleve før vi har gjort vores arbejde færdigt er op til en selv. Vi bliver ikke ”befriet” før vi har gjort dette forædlingsarbejde. Sådan er det. Vi bestemmer selv.

                   ————————————————————————–

Flygtninge og emigranter der søger Danmark for pernanent ophold, er tit i besiddelse af falske papirer der fortæller om en anden fødselsdag og navn af personen end den oprindelige. Det er åndeligt set meget uheldigt for personen at have købt sig til en anden identitet.

 ——————————————————————————————-Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan.        —————————-—————————————————————-  Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

EPISODE   9   FØLGER SENERE.

 

 

EPISODE 7 OM TAL – Spørgerunde!

Spørgsmål som jeg får tit:

Når jeg nu i dette liv har et skæbnetal på 8. Får jeg så i næste inkarnation et skæbnetal på 9 ?

Det kan umiddelbart synes at sådan må det være. Men det er ikke tilfældet.Det er dit fødselsår der skifter en plads frem. Hvis du f. eks. er født et år hvor tværsummen giver grundtallet 3 så får du i næste inkarnation et fødselsår 4, og derefter igen 5, så 6,7,8 osv. Dit skæbnetal i næste inkarnation kan så være 2 eller 5. Det kommer an på hvad måned og dagdu bliver født. Det er året der bestemmer. Det er kernen. Fødselsdagen og fødselsmåneden er delelementer af året. Kernen sender to elektroner ud i forskellig afstand fra sig med forskellig vibration. Fødselsdagen er længst væk og derfor mest fysisk. Det er den vi fejrer når vi har fødselsdag. Fødselsmåneden er vejen tilbage til kernen fra fødselsdagen og fortæller om drivkraften hos personen ud fra fødselsdagen. Man kan sige at dag og måned er statisk og måneden er i fremadrettet bevægelse.
Skærmbillede 2017-05-27 kl. 13.34.10

Dette er vores udviklingsrække der består af de 9 grundtal som symboliserer vores vækst. Bevægelsen går fra 1 til 2 til 3 til 4 osv. osv  Der er to cykler i denne talrække.

1: Vores fysiske cyklus går fra 1 til 7. Angivet ved de røde klammer. De første tre tal repræsenterer JEG-et: 1  2  3.

De næste fire tal: 4  5  6  7, repræsenterer det sociale. Hvor vi ud fra JEG-et gennemlever en social proces sammen med andre (Arbejdspladser, foreninger og lign.) 7-tallet er afslutningen på vores fysiske proces og har opsamlet alle de erfaringer vi har fået gennem de seks led. Det kaldes ”Sindets forædlingstal”.

 Dette sluttal i den fysiske proces går over til den anden cyklus, den kosmiske eller åndelige proces: 7  8  9 , Markeret med blå klammer. Dvs. Den fysiske proces er indeholdt i den åndelige proces hvor 7 er bindeleddet.

Det første tal af hver af de tre led er: 1 , 4 og 7. Det er FRØ-tal som er igangsættende, – kraften for processen i hvert led.

Det andet tal i de tre led, – VÆKST-tal: 2,  5 og 8 er afbalanceringstal hvor man skal bevare ligevægten, afbalancere sig selv så man styrer sin personlige kraft og ikke bliver for selvisk på bekostning af uselviskhed, eller medmennskelig forståelse. – Først mig så dem. Eller først dem og så mig. – Sådan er det for 2–eren i den personlige proces. – 5-eren i den sociale proces og 8 i den åndelige proces.

Det tredje tal, – HØST-tallet: 3 , 6 og 9, er afslutningstal for hver af de tre led. Det repræsenterer det man har fået ud af kraften fra 1, 4 og 7 og afbalanceringen fra 2, 5 og 8. Det sidste tal 9 er afslutningstallet, har alle de andre tals energier i sig. Kaldet også for ” indvielsens tal”. Når man har gennemlevet denne 9 års proces begynder man forfra med FRØ-tallet 1, medtagende de personlige erfaringer man nu har fået.

Nu tilbage til udsagnet. at man får det næste årstal i grundtals værdi når man inkarnerer. F.eks hvis man er født i 1942 = 7 , har man tidligere haft 6 og derefter får man 8 i næste inkarnation og således fremdeles. Et logisk maskineri.

Denne persons inkarnationsforløb er: 6  7  8, som repræsenterer FRØ (6) VÆKST (7) skæbnetallet, og HØST (8). Vedkommende er derfor i slutningen af udviklingsrækken (se nederunder) i afslutningen af den sociale proces til overgangen til den åndelige proces.                                                                        Næste gang begynde vedkommende med fødselsårstal: der er en mere i værdi = grundtal 8. (VÆKST) skæbnetallet. Derfor er 7 (FRØ) og skal ud fra den udfordring skæbnetallet lægger op til, grundtallet 9 (Høst). Næste inkarnation er:  7  8   9

Husk: – Det er ikke skæbnetallet der følger talrækken fra inkarnation til inkarnation, – det er Fødselsårene. Vedkommendes næste tre inkarnationer er alle i området: 7  8  9 i den åndelige proces hvor man kan gøre brug af alle de erfaringer på godt og ondt man har opnået. På den måde bliver man skubbet frem gennem udviklingsrækken fra inkarnation til inkarnation. Det hele foregår automatisk og der bliver ikke foretaget talspring på nogen måde

Fødselsåret er det vigtigste energiområde af alle de talenergier man har med sig når man begynder sin inkarnation. Det er selve navet hvor alt styres fra. Det er her forbindelsen er mellem den overordnede bevidsthed og den fysiske bevidsthed i planeten Jordens fysiske materie.Skærmbillede 2017-05-27 kl. 10.45.59

Husk!   Det er ikke skæbnetallet der følger talrækken fra inkarnation til inkarnation. Man kan få vidt forskellige skæbnetal som udfordring som afspejler ens svage side som man skal arbejde med.

Eksempler på kendte personer for at vise hvordan man kan bruge udviklingsrækken.

 Skærmbillede 2017-05-27 kl. 10.54.24

 

 Hans inkarnationsforløb er: 1 (FRØ) , 2 (VÆKST) og 3 (HØST) . Alle tre tal er indenfor JEG-ets område. Det personlige aspekt. Han er i denne meget personlige inkarnaion i 2 (VÆKST) hvor han vil møde udfordringen af sin mørke side for at afbalancere den for andres skyld og ikke for sin egen skyld. Retningen vil føre ham hen til 3 (HØST) Og dette høstresultat tager han så med til sin næste inkarnation som er: 2   3   4, hvor 2 nu er FRØ. Så bliver grundtallet 3 (fødselsåret). som er er VÆKST og 4 som er HØST. Hans to andre tal  i fødselsdagen: 14 = 5 og måneden 6, befinder sig indenfor det sociale område. De vil også forandre sig til andre talenergier.  Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.02.32Samme inkarnationsforløb:

 

 

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.07.29

 

 

 

 

 

 

 

Hans inkarnationsforløb er: 7 (FRØ), 8 (VÆKST) og 9 (HØST). Alle tre taler indenfor ALLE´s område. Det kosmiske aspekt. Han er i en afslutningsfase inden han begynder på en ny udviklingsomgang, som så bliver: 8   9  1, Hvor 8 er FRØ,. – Grundtallet 9 som er VÆKST, (fødselsåret) og 1 er HØST som er begyndelsen på en ny rejse gennem talrækken. Han er i denne åndelige inkarnation hvor han vil møde udfordringen af sin mørke side gennem tallet 8, der står for magt og politik i det fysiske realistiske verden. De samlede tre tal: 2   4   8 i hans fødselsdag, er en Pluto-energi der står for dyb og langsom udrensning af omgivelserne. Det kan man også sige at han levede op til. Dog lod han sig føre med, nærmest ustoppelig af sine destruktive kræfter ved tallene 13 = 4 som han havde negativt repræsenteret i sin ubevidste fortid.   Samme inkarnationsforløb

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.13.09

 

 

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.17.53

 

 

 

 

 

 

 

Hans inkarnationsforløb er: 4 (FRØ), 5 (VÆKST) og 6 (HØST). Alle tre tal er indenfor OS, det sociale område. Det er området hvor mennesker befinder sig socialt med hinanden han bruger sine geniale evner på. Hans fødselsår 5 er også et afbalancetal hvor han bliver konfronteret med sin mørke side. Da 5 også står for kommunikation, skriver han sig ud af det gennem sine fremragende skuespil. – Hans næste inkarnation bliver så: 5, som FRØ. – Grundtallet  6 bliver hans område for VÆKST og 7 bliver Høst. Han vil så bevæge sig ind i det åndelige rum for ALLE. Hvis du ser på alle led i hans fødselsdag, så befinder alle tal sig i området inden for de første 6 led i udviklingsrækken. Samme inkarnationsforløb:

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.22.35

 

 

 

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.24.07

 

 

 

 

 

 

Hendes   inkarnationsforløb er 1 (FRØ), 2 (VÆKST) og 3 (HØST). Alle tre tal er indenfor JEG-ets område. Det personlige aspekt. Lige som Donald Trump. Hun vil som ham møde udfordringen af sin mørke side for at afbalancere den for andres skyld og ikke for sin egen skyld. Retningen vil føre hende hen til 3 (HØST). Dette høstresultat tager hun så med til sin næste inkarnation som er: 2   3   4, hvor 2 nu er FRØ. – Fødselsåret bliver så grundtallet 3, som er VÆKST og 4 er HØST. Hun bevæger sig så ind i det sociale rum: OS.  Tallet 11 er et ”mestertal” og skal behandles med stor opmærksomhed da der kan ligge dårligt karma der venter på at forløse sig hvis muligheden kommer. De to grundtal 8 i hendes fødselstal er en stærk positiv kraft med det åndelige aspekt i sig der vil holde hende på rette spor og udvise den medmenneskelighed som hun varverdensberømt for.

Samme inkarnationsforløb:Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.42.27

 

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.44.57

 

 

 

 

 

 

 

Hans inkarnationsforløb er: 9 (FRØ), 1 (VÆKST) og 2 (HØST). Han afslutter et udviklingsforløb på 9 for at starte på en ny vækstproces i det personlige aspekt: 1 og 2 i Jeg-ets område. Alt den erfaring han har opsamlet fra sidste udviklingsproces skal han nu bruge i sin personlige udvikling gennem tallene 1 og 2. Denne erfaring vil han tage med til næste inkarnation hvor 2 bliver (FRØ), 3 bliver (VÆKST) og 4 bliver (HØST). Så vil han bevæge sig ind mod det sosiale område: OS. Til hjælp i denne inkarnation havde han 18 = 9 og 7 fra fødseldagens andre to tal. De er alle fra ALLE-området. Det kosmiske aspekt. Samme inkarnationsforløb

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.51.13

 

 

Skærmbillede 2017-05-27 kl. 11.56.51

 

 

 

 

 

 

Hans inkarnationsforløb er: 5 (FRØ), 6 (VÆKST) og 7 (HØST). Han befinder sig i det sociale område 5 og 6 og er på vej, har retning, mod det kosmiske område 7, området for ALLE. Ikke det værste område at befinde sig i som nybagt præsident for en stor nation. I næste inkarnation vil 6 blive FRØ. 7 vil blive VÆKST (fødselsåret) og 8 vil blive HØST. – Alle hans fødselsdagstal er indenfor det personlige og sociale område. Læg især mærke til at 12 og 21 der begge bliver grundtallet 3 er indenfor JEG-ets område. Det gør ham til en stærk person.

Samme inkarnationsforløb:                                               Skærmbillede 2017-05-27 kl. 12.00.37

 

 

_______________________________________________________________________

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan og som placerer os i et inkarnationsforløb.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

    —————————————————————————————–

Prøv selv at placere familie og venner i deres   inkarnationsforløb. Hvor de befinder sig i udviklingsrækken fra 1 – 9. Prøv eventuelt også kendte personer som du har personlig interesse i.

EPISODE 8 følger senere.

 

EPISODE 6 om tal – Parlamentet angrebet

     82 sekunder.   ………   Bare 82 sekunder.

     Parlamentet angrebet.

Skærmbillede 2017-05-04 kl. 16.14.25

Efter 82 sekunder eller 1 minut og 22 sekunder blev hverdagen I det centrale London forvandlet til kaos. På disse 82 sekunder nåede Khalid Massood at dræbe 5 tilfældige mennesker og såre omkring 50 inden han selv blev dræbt af en betjent. Han kørte I en lejet bil bevidst og i høj hastighed ind i en gruppe mennesker der gik på fortovet på broen over Themsen der førte over til Parlamentet I London. Tilfældige mennesker, englændere og turister fra forskellige nationaliteter. En nåede at springe I Themsen og blev senere reddet.

Hvem var Khalid Masood? Navnet henviser til at han var muslim. Det var han også. Han var konverteret til Islam omkring 2006, men han var ikke født muslim. Han var født 52 år tidligere I byen Dartfort I Kent I det sydøstlige England i året 1964. Hans mor hed Janet Elms var blot 17 år og alene da hun fødte ham. Faderen var en ukendt farvet mand. Hans dåbsnavn var Adrian Ellis. Moderen blev senere gift med Philip Russell Ajao og Adrian skiftede navn til Adrian Russell Ajao. Da var han to år. Han kaldte sig senere Adrian Ajao. Han fik en god opdragelse sammen med sine to brødre og kom i skole som den eneste farvede mellem hvide elever.images-1

 

 

 

 

Han klarede sig god og var meget vellidt. Bl.a. god til sport. Men han følte sig som en outsider og han drev væk fra sine skolekammarater da han kom i puperteten og begyndte at ryge cannabis. Vold og småkrimialitet gjorde at han blev arresteret i 1983, 18 år gammel. Han var da i sit skæbneår. Da han var 35 år blev han arresteret igen i en voldssag med “racemæssige overtoner” Han kom i fængsel og udstødt af lokalsamfundet. I fængslet mener man at han blev radikaliseret.

5 år senere blev han gift med en muslim kvinde og fik to børn. Han rejste til Saudi Arabien hvor han i flere år arbejdede som engelsklærer. Da han kom tilbage flyttede han først til Luton og senere til Birmingham med familien.

Navnene:   Han havde adskillige navne i sin levetid. Og brugte mange aliaser foruden det navn han var døbt. Da han konverterede til Islam var det almindeligt at man gav sig selv et navn man syntes passede. Navnet han valgte var Khalid Masood.

Der sker det når man skifter navn, så skifter man også positiv livsretning, men der følger også en negativ livsretning med og andre negative energier som man ikke umiddelbart tænker på. Det oprindelige navn man er givet af forældrene kan man ikke neglisere. Det er lejret i hjernen fra begyndelsen og kan ikke udviskes. Det virker hele livet og passer til den skæbne man oprindelig har fået stukket ud ved sin fødsel. Den skæbne har han stadig, selv om han får andre energier ind i sin bevidsthed ved navneforandring, og de virker og påvirker på godt og ondt. Det er altså ikke godt at få for mange navne. Det skaber indre forvirring om hvem man er. Det er det der sker for ham, at han mister sin identitet. Udadtil virker han stille og rolig, men han får også nogle pludselige raserianfald som gør at han kommer i myndighedernes søgelys på grund af vold og knivstikkeri. På et tidspunkt begynder han at dyrke bodybuilding og jeg tror det er for at have noget fysisk fast (kroppen) at holde sig til. Her er han i hele sin fysiske udstrækning. Han tager også stereorider og indimellem kokain som ikke gør noget som helst bedre.

For at lave en analyse af begivenheden skal man have tre ting. 

  1. 1.  Personens fødselsdag:  25 – 12 – 1964.

    2.  Dagen for begivenheden:  22 – 3 – 2017

    3.   Personens dåbsnavn. Adrian Elms. Her supleret med det navn   han fik da han blev 2 år: Adrian Russell Ajao.

Skærmbillede 2017-05-04 kl. 16.31.24

Skærmbillede 2017-05-04 kl. 16.33.22

Skærmbillede 2017-05-04 kl. 16.37.38

Grundtallene 7  8  6 , er hans positive navnetal. 876 dage efter sin fødselsdag udfører han sin forbryderiske handling.

Terrordagens tal er 8  11(=2) 6, som er hans negative fortidstal.Han har 8 26 positiv som MA-tal for at få ham ud af hans negative fortidstal. Men han går tilbage til sin fortids inkarnation med det negative resultat. Han går mod sin egen udviklingsretning.

Hans negative livsretning: 8    3   1 1 = et af hans udfordringtals (skæbnetal): 11 38 . Han falder derfor tilbage til sin negative fortid som var det han ikke skulle gøre.

Det allervigtigste tal for ham er hans tværsum af året 1964 hvor han er født. Den er 20 og er fantasternes tal. Her er den positiv for at udligne hans negative FE-tal: 20 . Desværre falder han tilbage til sin fortids 20 negativitet og bliver:

En person der beherskes af sin fantasi og af sine virkeligsfjerne planer. Kaldes også HIMMELSTORMER eller DRØMMER.

Det er hans  eget ansvar og ikke omgivelsernes ansvar at han ikke lytter til sin intuition som må fortælle ham at han tager fejl. Nu kommer indvirkningen fra Adrian Russell Ajao. (kun angivet ved de tal som er vigtige).

Skærmbillede 2017-05-04 kl. 16.43.00

Dette navn har en livsretning der er: 1     3     4 som er det samme tal som massakredagens grundtal: 4   3   1 ,forstærket af 4 som 22 mestertallet. 1  3  4 er den mest opbyggelige fysiske energi af alle tal, men derimod også det mest destruktive af alle tal. Han bruger den destruktive side, fordi han er en himmelstormer i sit forvrængede syn på tilværelsen. Ved at føre terrordagen tilbage til hans fødselsdag optræder 3  1  4 igen sammen med afslutningstallet 9. Forbrydelsen er afsluttet.

Desuden er Selvets tal i hans navn Adrian Elms 8 134, de samme tal hvor magttallet 8 er sammensat af 134. Det star for hans endelige kollektive mål ifølge hans navn og det må man sige ja til. Målet er nået.

Han blev 52 = 7 år. Dette tal ses som FY-tal negativt I hans andet navn. Når han blev 52 = 7 år stod han over for sin opgave med sin selvskabte forvrængede virkelighedsopfattelse.

Der er lidt endnu: Khalids tal da han udfører sit vilde bilræs er: 1  8  4. Dette tal finds også som MÅLTAL: 4  148  på hans fødselsdag ved tilbageføring fra terrordagen.

DESUDEN:  

Indenfor vise religiøse samfund får man et indvielsesnavn når det er skønnet man er udviklet nok til det. Dette navn består af talenergier som er positive for en. Det underbygger den skænbne man har ved at få et indvielsesnavn som har de samme energier som fødselsdagens tre tal. De repræsenterer det man er kommet til i sine tidligere inkarnationsforløb. Man får derfor forstærket sine positive energier ved en indvielse. Sådan er sammenhænget.

 Mennesker der konverterer til Islam giver sig selv det navn de synes de vil bære uden at vide noget om talenergier i det hele taget. Det skal gå galt og føre på afveje rent åndeligt. Det fører en bort fra sin skæbnebestemte opgave, selv om man synes at hvis man følger Koranen så er alt godt. Det er det altså ikke.

Hvis man skal skifte navn er det eneste der kan anbefales, at skifte så fødselsdagens energier kommer ind i det nye navn og derved opløfter personen I vedkommendes åndelige opgave. Når du bliver født følger der en åndelig opgave med. Det er skæbnetallene.

KONKLUSION: 

Hvad er det der får en intelligent mand til bevidst at udføre sådan en grusom handling, at smadre så mange mennesker med sin lejede bil som muligt inden han selv bliver dræbt. Han ved jo at han ikke overlever. Han var konverteret til Islam og fulgte bare koranens bud om slå de vantro ihjel. Nu var han så martyr og kom i paradis. Troede han selv på det? Eller var det bare et maskeret selvmord fordi han var forvirret over hvem han var og kunne ikke klare livets strabadser mere? Så kunne han ligesom tynde lidt ud I de vantros rækker. Men han vidste jo ikke om der var muslimer blandt de dræbte. Det var fuldstændig tilfældige mennesker. Hvis der var, ville han så alligevel ikke komme I paradis til alle jomfruerne?

Denne talanalyse beror på Pythagoras numerologiske univers. Den fortæller at han for længst har mistet sin inkarnation og han må på den en tur til indtil han lærer det. Han har overgivet sig til sin fortids ubevidste kræfter og det viser alle de terroreksempler på min blog at det er her ondskaben har sit udgangspunkt, fordi de har forvrænget virkeligheden og lever i deres fortid.

Pythagoras Numerologi opstod ca. 600 år før jesus fødsel og islams opståen. Både kirken og islam fornægtede og forbød numerologien fordi den var for afslørende. Det skete I 400-tallet for kirken og i 1000-tallet (400 år efter islam opståen I 622).  I DAG ER DEN KOMMET TILBAGE.

—————————————————————————————-

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK” 

—————————————————————————————-EKSTRA.

EPISODE 5 om tallet 22.

Tyrkiets præsiddent Erdogan har mestertallet 22 = 4 i FE-tallet, negativt der står for den indre ubevidste drivkraft. Han tænker kun på sit eget magtbehov og kan godt finde på at fremtvinge egne synpunkter og idealer med metoder der ikke altid er korrekte, ja ligefrem afvigende og kriminelle. Her ligger despoti, hensynsløshed og ligefrem ondskab og lurer.

EPISODE 4 der bl.a. omhandler tallet 59 = 5 eller 95 = 5 som står for gennemgribende forandring hvor alt er muligt positivt som negativt. Kemal Atatyrk, grundlæggeren af det modern Tyrkiet, omskabte landet til at være et sekulært samfund i året 1922.   95 (= 5) år efter vandt Tyrkiets præsident Erdogan I 2017 en valgsejr hvor forandringen af det sekulære styre bliver lavet om til et religiøst muslimsk styre med Erdogan som enevældig hersker.

For at blive I den samme talsammensætning, så udskrev Theresa May valg den 18 – 4 – 2017 = 5   9   9 / 5 , hvor dagens tal betyder kollektiv forandring. Det er det man går til valg på.

EPISODE 7 følger senere.

 

 

 

EPISODE 5 om tal – “Mestertallet 22”

Tallet 22 hører til 4-tals gruppen. Grundtallet 4, står for det fysiske håndgribelige og konkrete univers og for kroppen og det håndgribelige. Tallet 13 = 4, står for organisation og omdannelse og er det mest opbyggelige handlingsenergi af alle tallene, men også det mest destuktive hvis 13 = 4 er negativ. Tallet 31 = 4 er en fighter af guds nåde der stædigt overvinder alle forhindringer ved målbevidsthed og tålmodighed. Er desuden stolt og uafhængig.

Tallet 22  –   “Mestertallet”

Tallet 22, kaldet “Global arkitekt” eller den intellektuelle og åndelige bygmester. Det er et dobbelttal og kaldes for et “mestertal”. Det har ligesom dobbelt af alt. Fysisk styrke, arbejdsevne, intelligens, følelser og sans for det konstruktive og desuden er det i besiddelse af visionært udsyn, overblik og vedholdenhed hvis den befinder sig på en positiv plads i navn og fødselsdato. Dens negative side kommer jeg tilbage til.

Talenergien består af to lige tal der sammenlagt bliver til et andet lige tal. Det betyder at energien søger ud mod den omgivende fysiske verden som er dens arbejdsområde. Den er meget fysisk kraftfuld og er katalysator for at forandre verden til et bedre sted at leve. Nye bevægelser er dens stærke side. Kan være modtagelig for direkte vejledning fra universet. Man kan sige at 22 energien samler, forbinder og forvandler. Skaber en ny platform som kræver handlekraft og mod til at rive det gamle ned, hvis det er påkrævet for at bygge noget nyt op.

Mange er I besiddelse af denne kraftfulde konstruktive energi der retter sig Skærmbillede 2017-04-10 kl. 13.50.20mod den fysiske omverden eller samfundet. Derfor er der mange politikere der har 22 enten som fødselsdagstal eller som tværsum i fødselsåret og som er drevet af at forandre samfundet til et bedre sted at leve.

Danske politikere der har denne vedholdende stædige arbejdskraft kan nævnes: Helle Thorning Schmidt: 14 – 12 – 1966 (22).   ….   Ida Auken: 22 – 4 – 1978. Supleret med 4 som månedstal der viser retningen for energien ….   Pernille Skipper: 10 – 7 – 1984 (22).   ….   Pernille Vermund: 3 – 12 – 1975 (22). ….   Johanne Schmidt –Nielsen: 22 – 2 – 1984 (22). Hun har 22 to steder, I sin fødselsdag og i sit fødselsår. Et fint udtryk for den politiske kraft hun er I besiddelse af trods sin unge alder.

Jeg har taget 5 kvindelige politikere med her, fordi vi er på vej ind I kvindernes årtusind. Helle Thorning var også den første valgte kvindelige statsminister I Danmark. Der er selvfølgelig også mænd med 22 energien i Danmark. Prøv selv at finde nogle.

Enkelte eksempler fra udlandet: F.eks David Cameron: 9 – 10 – 1966 (22) og afdøde Charles de Gaulle: 22 – 11 – 1890   ….   og Lenin: 22 – 2 – 1884.

______________________________________________________

4 er arkitekternes tal fordi energien er så fysisk og konstuktiv (en firkant er ligesom et firkantet hus). Den berømte amerikanske arkitekt: Frank Lloyd Wright: 8 – 6 – 1867 (22). (Alle tre led er lige tal). Komponisten Richard Wagner: 22 – 5 – 1813 (13), udfolder 22 energien for fuld udblæsning med sine operaer hvor følelses drama I historiske tableuer har fængslet alle mennesker og stadig gør det. Hans fødselsår er tværsummen 13=4 som underbygger 22 energien. Andre komponister med 22 energien er: Claude Debussy, Franz Liszt og Antonio Vivaldi der desuden er født den 4.

Skærmbillede 2017-04-10 kl. 14.07.01

22 som en katalysator for at forandre den fysiske verden til et bedre sted (eventuelt modtagelig for direkte vejledning fra universet), hører derfor den videnskabelige forsknings verden til. To danske verdensberømte videnskabsfolk har begge 22-energien som drivkraft. Niels Bohr: 7 – 10 – 1885 (22). Udvikling af kvantemekanikken.   ….   H.C . Ørsted: 14 – 8 – 1777 (22). Opdagelsen af elektromagnetismen.

To udenlandske forskere: Max Planck: 23 – 4 – 1858 (22). Grundlæggeren af kvantemekanikken har desuden 4 som månedens tal ….   Marie Curie: 7 – 11 – 1867 (22). Opdagelse af polonium og radium. …. Også videnskabsjournalisten Lone Frank: 22 – 9 – 1966 (22) hører med til focus på den naturvidenskabelige afdeling. Man bliver det man har energi (tal) til.  ……..  To filosoffer der har haft betydning for vores opfattelse af virkeligheden: Thomas Hobbes: 5 – 4 – 1588 (22) med hans statsfilosofi ….   Immanuel Kant: 22 – 4 – 1724 . med hans opdeling af verden i “tingene for os” og “tingene i sig selv”. De har begge 4 som månedens tal der fortæller om energi retningen for det der driver dem.

22-energien er naturligvis også repræsenteret hos forfattere og alle slags kunstnere. Det er bare selv at gå på jagt. To lidt atypiske individer der markerer sig I medieverdenen og som er meget udfarende og provokerende er Clement Kjærsgaard: 20 – 9 – 1975 (22). Her også supleret med 20 som er fantasternes tal.   ….   Linse Kessler: 31 – 3 – 1966 (22), som også har en 4 = 31 som fødselsdag.

___________________________________________________________________

Skæbnetallet er den højere bevidstheds udfordring.

Hvis man har 22 som skæbnetal (tværsummen af fødselsdagens tre led), betyder det at man er pålagt et stort ansvar som kræver alt ens opmærksomhed, hårdt arbejde, tålmodighed og at være ansvarlig for sine handlinger og ikke tage unødvendige risici, men acceptere realiteterne.

Den negative 22-energi.

Hvis man har 22 placeret negativt i sit navn er det et udtryk for at man tidligere har gået “venstrehåndsvejen”. Det kan være meget uheldigt hvis man ikke har nogle positive energier der  kan neutralisere denne energi. Det er ikke altid nok. Mange 22 mennesker har under uheldig indflydelse fra miljø og opvækst fået energien vendt i negative retning ved magtudøvelse.

De er først og fremmest negative ved at være egoistiske, og har manglende forståelse for andre mennesker. Der er meget tilbage at ønske. Først mig så de andre. De tænker kun på sit eget magtbehov og kan godt finde på at fremtvinge egne synpunkter og idealer med metoder der ikke altid er korrekte, ja ligefrem afvigende og kriminelt. Her ligger despoti, hensynsløshed og ligefrem ondskab og lurer.

Eksempler.

Gansteren John Dillinger: 22 – 6 – 1903. Årets tværsum er 13=4   …. Nazisten Rudolf Hess: 26 – 4 – 1894 (22). Måneden er også 4.   ….  Endnu en ganster af de store, Ralph Capone: 22 – 11 – 1974.   ….   Osama bin Laden: 10 – 3 – 1957 (22).   …. Muammar Gaddafi: muslimsk kalender: 22 – 5 – 1361   ….  Den yngste “Boston bomber” Dzhokhars: 22 – 7 – 1993 (22). Her er tværsum af 1993 også 22. (se indlæg Brødrenes brutale bedrifter)  ….   Adam Lanzo, drengen der dræbte 26 mennesker med koldt blod: 22 – 4 – 1992. Måneden er også 4. (Se indlæg: En djævelsk fortælling).    ….   Oscar Pistorius: 22 – 11 – 1986 (se indlæg: Den benløse sprinter).

DESUDEN:   Danmarks fødselsdag, grundlovsdag: 5 – 6 – 1849 (22)   ….    Landet Israels stiftelse: 14 – 5 – 1948 (22)  ….  Romtraktaten vedtaget: 25 – 3 – 1957 (22) ….  Englands ja til EU: 5 – 6 – 1975 (22).

Prøv selv at finde andre store begivenheder.

————————————————————————————-

Husk det er energien (tallene) der bestemmer hvem vi er og hvad vi kan.

Yderligere oplysninger:  Se “VIDENSBANK”

                         —————————————————————————————-

EKSTRA: Suplement til EPISODE 4 om Brexit, hvor tallene 59 = 5  Og 95 = 5 spillede en dominerende rolle. Theresa May var 59 = 5 år da valget om EU forgik. Boris Johnson, udenrigsministeren, havde denne positive navne talrække: 9    5    5 59   [ 9 ]  5

Donald Trump sendte 59 = 5 krydsermisiler mod Luftbasen al-Shayat som en advarsel til Bashar al-Assad. Signaliserer at forandring er på vej.

EPISODE 3 om fantasternes tal 20.   ……    Terroristen: Khalid Masood der angreb parlamentet i London, havde 20 som tværsum i hans fødselsår og 20 negativt som indre drivkraft som FE-tal.

Episode 6 følger senere.